BEŞİKTAŞ EVLENDİRME DAİRESİ / NİKAH İŞLEMLERİ / ADRES BİLGİLERİ

20 Eki 2012 fotodugun In EVLENDİRME DAİRELERİ
ADRES : Beşiktaş Evlendirme Memurluğu Türkali Mah. Nüzhetiye Cad. No:68 Ihlamur Kasrı karşısı Beşiktaş/İST
TELEFON : 0212 260 64 97
BEŞİKTAŞ EVLENDİRME MEMURLUĞU EVLENME BAŞVURUSU

On sekiz yaşını doldurmuş mahkemece koruma altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir. Ayrıca;
a) Onyedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın anne- baba izni, anne- baba yok ise vasi veya vesayet makamının izni ile,
b) Onaltı yaşını dolduran kadın ve erkek hakimin izni ile evlenebilir.
c) Onbeş yaşında olanlar hiçbir şekilde evlenemez.
Yaşlarının küçüklüğü veya başka nedenle evlenmeleri ana- baba veya vasinin rızasına bağlı olanlar, müracaat sırasında evlenme beyannamesine bunların rızalarını gösterir belgeyi de eklemek zorundadır.Rıza belgeleri; noterden yapılabileceği gibi ana ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda da imzalanabilir. Ana- babadan birinin ölmüş olması halinde sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği taktirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir.


MÜRACAAT

Beşiktaş Evlendirme Memurluğu’na evlilik müracaatları hafta içi her gün 8.30-12.00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Birbirleri ile evlenecek kadın ve erkeğin içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte müracaat edilir. Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir. Bunun için mutlaka FOTOĞRAFLI ÖZEL VEKALETNAME düzenlenmesi ve bu vekaletnamede vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlik bilgileri ile nüfus cüzdan fotokopilerinin yer alması, evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi ve kiminle evleneceğinin yazılması şarttır.(Evlenecek kişiler müracaat için biri diğerine vekalet verebilir.) Vekalet ile evlenme yapılamaz.
1- Çiftlerin son medeni hali işlenmiş fotoğraflı nüfus cüzdanları, ( T.C Kimlik numarası olmayan ve yıpranmış nüfus cüzdanları kabul edilmemektedir.)
2- Beş adet renkli vesikalık fotoğraf, (Fotokopi fotoğraf kabul edilmemektedir)
3- Aile hekiminden veya bir sağlık kuruluşundan kan tahlili, ve akciğer filmi sonrası alınmış fotoğraflı evlenme sağlık raporları. Erkek için raporda hemoglobinopati taraması istenilmektedir.
Verilecek fotoğrafların ön cepheden baş açık, sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın çene ve yüzleri açık olmak şartı ile başörtülü fotoğrafları kabul edilir.
Yabancılar için yetkili makamlarca kişinin; adını, soyadını, anne- baba adı ile doğum tarihi ve doğum yerini medeni durumunu (evlenmesine engel halinin bulunup bulunmadığını) gösterir şekilde düzenlenmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş belge ile Nüfus Müdürlüğünden alınacak “Evlenme Ehliyet Belgesi”, “Evlenme Ehliyet Belgesi”nde anne- baba adı, yok ise“ anne- baba adını gösterir geçerli bir belge aranır (Doğum Belgesi)

Evlenme Ehliyet Belgeleri;
1- Belgeyi,hangi şehrimizdeki konsolosluk vermiş ise o şehrin valiliği belgedeki imza ve mührü doğruladıktan sonra ( Noter tasdikli tercüme yapılarak ) işleme alınır.
2- Ülkesinde düzenlenen, düzenlenen ülkedeki Konsolosluğumuz tarafından imza ve mührü doğrulanan belgeler noter tasdikli tercümesi ile işleme alınır.
3- Ülkesinde düzenlenen, o ülkenin Türkiye’deki temsilciliğince tasdik edilmesinden ve Valilik ilgili bürosu imza ve mührü doğruladıktan sonra belge noterden yapılan Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.
4- Ülkesinden tasdik şerhi ( Apostill ) düzenlenmiş ise noter tasdikli Türkçe tercümesi ile işleme alınır.
5- Ülkesinden getirdiği “Uluslararası Evlenme Ehliyet Belgesi” ve “Uluslararası Doğum Belgesinin” ayrıca tasdikine gerek yoktur.
Pasaport ve vize süresinin dolmamış olması gerekmektedir.

DOSYALARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ
Evlenme dosyalarının geçerlilik süresi, “Evlenme Ehliyet Belgesi”nin düzenleme tarihinden itibaren altı aydır. Bu süre içerisinde evlenme akdi yapılmadığı takdirde dosya iptal edilir.

EVLENME İZİN BELGESİ

Evlenmelerine engel bir hallerinin bulunmadığı ve belgelerinin de tam olduğu tespit edilen çiftlere istedikleri takdirde evlenme izin belgesi verilir.Böyle bir belgeyi alan çiftler yurt içinde ve yurt dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda ayrıca bir belgeye gerek kalmaksızın evlenebilirler.

“Evlenme İzin Belgesi” verildiği tarihten itibaren altı ay süre ile geçerlidir.

NİKAH GÜNÜ VERİLMESİ
Çiftler en erken müracaat tarihini takip eden ikinci gün evlenebilirler. Nikah gün ve saat rezervasyonu müracaat sırasında ve müracaatı takip eden altı ayı geçmeyecek şekilde yapılmaktadır.

ŞAHİTLİK ŞARTLARI

Nikah şahidi olabilmek için; ergin, ayırt edebilme gücüne sahip olmak ve şahitliğini yaptığı kişiyi tanımak şarttır.(Çiftin; annesi, babası, kardeşi veya çocuğu dahi nikah şahidi olabilir.)
Şahit, evlenme isteğine ait iradelerin açıklanmasına dair bildirimlerin serbestçe yapıldığına, şahitlik ettiği kişinin kimliğinin doğruluğuna ve akdin yapıldığına şahittir.
Şahit olacak kişiler nikah öncesi kimliklerini görevli memura göstermek ve T.C kimlik numaralarını ve adreslerini bildirmek zorundadır.

EVLENME ENGELLERİ

a) Hısımlık;
1- Üst soy ve alt soy arasında; kardeşler arasında amca dayı hala ve teyze ile yeğenleri arasında
2- Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile eşlerden biri ile diğerinin üst soy ve alt soyları arasında
3- Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin çocukları torunları ve eşi arasında evlenme yapılamaz.
b) Evli olmak;
Nüfus kaydına göre evli görünen bir kimse yeniden evlenemez. Müracaat sırasında önceki evliliğin ölüm boşanma veya evliliğin her hangi bir sebeple mahkeme kararı ile son bulmuş olması halinde evlenme engeli ortadan kalkar. Ancak buna rağmen bu durum aile kütüklerine tescil edilmedikçe yeniden evlenme akdi yapılamaz.
c) Kadın için kanuni bekleme süresinin dolmamış olması;
Boşanmış, evliliğin geçersiz olduğuna hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın boşanma veya evliliğin geçersizliğine dair mahkeme kararı olmadan veya kocasının ölüm tarihinden itibaren üçyüz gün geçmedikçe yeniden evlenemez.
Ancak kadın üçyüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde bu bekleme süresi ortadan kalkar.
d) Gaiplik durumunda;
Gaipliğine karar verilen kişinin eşi mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez
e) Sağlık raporunun bulunmaması

KADININ SOYADI

Kadın evlenince kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya nüfus müdürlüğüne yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir.

MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ

Eşler arasında herhangi bir sözleşme yapılmadığı durumda mal varlıkları ortakdır.
Eşler, isterlerse bir mal rejimi sözleşmesiyle, kanunda belirlenen rejimlerden birini kabul edebilirler. Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır.Mal rejimi sözleşmesinin taraflarca ve gerektiğinde yasal temsilcilerince imzalanması zorunludur.
Resmi nikah akdi yapılmadan kesinlikle dini nikah yapılamaz.

Yukarıdaki bilgiler “Türk Medeni Kanunu” ve “Evlendirme Yönetmeliği”dikkate alınarak Beşiktaş Evlendirme Memurluğu tarafından hazırlanmıştır.

BEŞİKTAŞ EVLENDİRME MEMURLUĞU 2012 YILI

ÜCRET TARİFESİ

 

 

AÇIKLAMA

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

 

Cuma

 

cumartesi

pazar

 

 

Nikah Salonu

Beşiktaş İlçesinde Oturan

 

Aile Cüzdanı Bedeli

58.00TL

 

 

 

158.00TL

 

 

308.00TL

Nikah Salonu

İlçe Dışından Gelen

 

158.00TL

 

 

258.00TL

 

558.00TL

Beşiktaş İlçe Sınırlarındaki

Ev,Düğün Salonu,Lokal

vb.

 

258.00TL

 

 

258.00TL

 

258.00TL

Beşiktaş İlçe Sınırlarındaki

Turizm İşletmeleri,Oteller,Gemiler vb.

 

358.00TL

 

 

358.00TL

 

358.00TL

İlçe Sınırları Dışında

Ev,Düğün Salonu,Lokal

vb.

 

458.00TL

 

 

458.00TL

 

458.00TL

İlçe Sınırları Dışında

Turizm İşletmeleri,Oteller,Gemiler vb.

 

658.00TL

 

 

658.00TL

 

658.00TL

BEŞİKTAŞ EVLENDİRME MEMURLUĞU 2012 YILI

ÜCRET TARİFESİ

 

 

AÇIKLAMA

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

 

Cuma

 

cumartesi

pazar

 

 

Nikah Salonu

Beşiktaş İlçesinde Oturan

 

Aile Cüzdanı Bedeli

58.00TL

 

 

 

158.00TL

 

 

308.00TL

Nikah Salonu

İlçe Dışından Gelen

 

158.00TL

 

 

258.00TL

 

558.00TL

Beşiktaş İlçe Sınırlarındaki

Ev,Düğün Salonu,Lokal

vb.

 

258.00TL

 

 

258.00TL

 

258.00TL

Beşiktaş İlçe Sınırlarındaki

Turizm İşletmeleri,Oteller,Gemiler vb.

 

358.00TL

 

 

358.00TL

 

358.00TL

İlçe Sınırları Dışında

Ev,Düğün Salonu,Lokal

vb.

 

458.00TL

 

 

458.00TL

 

458.00TL

İlçe Sınırları Dışında

Turizm İşletmeleri,Oteller,Gemiler vb.

 

658.00TL

 

 

658.00TL

 

658.00TL

NİKAH SALONU EVLENME AKDİ SAATLERİ

 

 

AÇIKLAMA

 

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

 

ARALIK-OCAK-ŞUBAT-MART

 

9.30-    11.30

13.00 – 15.30

 

9.30   –  11.30

13.00  –  15.30

 

NİSAN-MAYIS-

HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM-KASIM

 

 

9.30-      11.30

13.00-    16.45

 

 

9.30-    17.30

 

 

KOKTEYL

 

18.00 -18.30

 

18.00 -18.30

Sorry, the comment form is closed at this time.